top of page

9th KYU

KIHON (BASICS):

Choku Zuki

Oi Zuki

Age Uke

Soto Ude-Uke

Uchi Ude-Uke

Gedan Barai

Mae Geri

Yoko Geri Keage (Kiba Dachi)

Yoko Geri Kekomi (Kiba Dachi)

 

KATA (FORM):

Kihon Kate

 

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Gohon Kumite - Jodan + Chudan

bottom of page