top of page

4th KYU

KIHON (BASICS):

Sanbon Zuki

Age Uke / Mae Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Yoko Empi / Uraken / Gyaku Zuki

Uchi Ude-Uke / Kizama Zuki / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Gedan Barai / Gyaku Gedan Barai

Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Shihon Nukite

Mae Geri (same leg) Kekomi Geri / Gyaku Zuki

Mae Geri (same leg) Mawashi Geri / Gyaku Zuki

Yoko Geri Keage / Kage Zuki

KATA (FORM):

Heian Godan

+ Previous Katas

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Set 4 - Jodan / Chudan / Mae Geri / Mawashi Geri / Yoko Geri Kekomi 

+ Set 3

+ Set 2

+ Set 1

+ Sanbon Kumite

bottom of page