top of page

3rd KYU

KIHON (BASICS):

Sanbon Zuki / Mae Geri / Gyaku Zuki

Age Uke / Mae Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Yoko Empi / Uraken / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Uchi Ude-Uke / Kizama Zuki / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Shihon Nukite

Mae Geri (same leg) Kekomi Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Mae Geri (same Leg) Mawashi Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

KATA (FORM):

Tekki Shodan

+ 1 Previous Kata

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Set 5 - Jodan, Chudan, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Geri Kekomi attack

+ Set 4

+ Set 3

+ Set 2

+ Set 1

+ Sanbon Kumite

bottom of page