top of page

6th KYU

KIHON (BASCIS):

Sanbon Zuki

Age Uke / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Yoko Empi

Uchi Ude-Uke / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Gedan Barai / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Shuto Uke / Gyaku Shihon Nukite

Mae Geri (Jodan + Chudan)

Yoko Geri Keage (Kiba Dachi)

Yoko Geri Kekomi (Kiba Dachi)

Mawashi Geri

KATA (FORM):

Heian Sandan

+ Previous Katas

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Set 2 - Jodan / Chudan / Mae Geri 

+ Set 1

+ Sanbon Kumite

bottom of page