top of page

5th KYU

KIHON (BASICS):

Sanbon Zuki

Age Uke / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Yoko Empi / Gyaku Zuki 

Uchi Ude-Uke / Kizama Zuki / Gyaku Zuki

Shuto Uke / Gyaku Shihon Nukite / Shuto Uke

Mae Geri / Oi Zuki

Yoko Geri Keage (step) / Yoko Geri Kekomi (Kiba Dachi)

Ren Geri = Mae Geri / Mawashi Geri

KATA (FORM):

Heian Yondan

+ 1 Previous Kata

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Set 3 - Jodan, Chudan, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Geri Kekomi attack

+ Set 2

+ Set 1

+ Sanbon Kumite

bottom of page