top of page

1st KYU

KIHON (BASICS):

Sanbon Zuki / Mae Geri / Gyaku Zuki

Age Uke / Mae Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Yoko Empi / Uraken / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Uchi Ude-Uke / Kizama Zuki / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Shihon Nukite

Mae Geri (same leg) Kekomi Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Mae Geri (same Leg) Mawashi Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Ren Geri= Mae Geri / Kekomi Geri

Mae Geri / Kekomi Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri / Uraken / Gyaku Zuki

 

KATA (FORM):

Choice of 1 Shodan Kata

- Kanku Dai

- Enpi

- Jion

- Ji'in

- Hangestu

+ Bassai Dai

+ 1 Previous Kata

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Kihon Ippon Kumite - 2 of each, Jodan, Chudan, Mae Geri, Kekomi Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri

(Left and Right Side)

 

Jiyu Ippon Kumite - 2 of each, Jodan, Chudan, Mae Geri, Kekomi Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri

(Left and Right Side)

 

Free Style Sparring

bottom of page