top of page

1st KYU

KIHON (BASICS):

Sanbon Zuki / Mae Geri / Gyaku Zuki

Age Uke / Mae Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Teisho / Gyaku Uchi Ude Ucke / (step) Mae Geri / Gyaku Haito Uchi / Gedan Barai

Uchi Ude-Uke / Kizama Zuki / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Shuto Uke / Kizami Mawashi Geri / Gyaku Zuki / Shuto Uke

Mae Geri (same leg) Kekomi Geri / Uraken / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Mae Geri (same Leg) Mawashi Geri / Uraken / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Yoko Geri Keage / Kage Zuki / Gedan Barai (kiba dachi)

Ren Geri = Mae Geri / Kekomi Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri / Uraken / Gyaku Zuki

 

KATA (FORM):

Bassai Dai

+ Previous Katas

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Children

Set 1 - 6

Jiyu Ippon Kumite - 2 of each, Jodan / Chudan / Mae Geri, 1 of each Kekomi Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri (Left and Right Side)

Adults

Kihon Ippon Kumite - 2 of each, Jodan / Chudan / Mae Geri, 1 or each Kekomi Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri (Left and Right Side)

Free Style Sparring

bottom of page