top of page

2nd KYU

KIHON (BASICS):

Sanbon Zuki / Mae Geri / Gyaku Zuki

Age Uke / (step) Mae Geri / Jodan Empi / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Soto Ude-Uke / Yoko Empi / Uraken / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Uchi Ude-Uke / Kizama Zuki / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Shuto Uke / Kizami Mawashi Geri / Gyaku Zuki / Shuto Uke

Mae Geri (same leg) Kekomi Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Mae Geri (same Leg) Mawashi Geri / Gyaku Zuki / Gedan Barai

Yoko Geri Keage / Kage Zuki / Gedan Barai (kiba dachi)

Ushiro Geri

KATA (FORM):

Bassai Dai

+ Previous Katas

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Set 1-5

Set 6 - Jodan / Chudan / Mae Geri (adults only)

Kihon Ippon Kumite - 2 of each, Jodan / Chudan / Mae Geri / 1 of each Kekomi Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri (Left and Right Side) - ADULTS ONLY

 

Jiyu Ippon Kumite - Jodan / Chudan / Mae Geri / Kekomi Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri

bottom of page