top of page

8th Kyu

KIHON (BASICS):

Choku Zuki

Oi Zuki

Gyaku Zuki

Age Uke

Soto Ude-Uke

Uchi Ude-Uke

Gedan Barai

Shuto Uke

Mae Geri

Yoko Geri Keage (Kiba Dachi)

Yoko Geri Kekomi (Kiba Dachi)

 

KATA (FORM):

Heian Shodan

+ Previous Kata

 

KUMITE (FIGHTING TECHNIQUES):

Set 1 - Jodan, Chudan, Mae Geri Attack

+ Gohon Kumite

bottom of page